TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~98% done).

The basics:

ASP.NET - Web Forms, MVC, Core?

Web Forms hay là MVC?

Khi mà ASP.NET được phát hành lần đầu tiên, chỉ có một cách duy nhất để làm việc. Sau này, Microsoft đã có cảm hứng từ frameworks nhu là Ruby chạy trên nền tảng Rails và đã thêm vào khả năng dùng MVC (Model-View-Controller) cho trang web ASP.NET của bạn. Chúng chia sẻ rất nhiều chức năng, với sự trợ giúp của .NET framework, nhưng có rất nhiều khác biệt trong việc hoàn thành ngay kể cả những việc cơ bản nhất.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tập trung vào phần Web Forms của ASP.NET, nhưng mà hãy thoải mái khám phá những tùy chọn khác - ASP.NET là một nền tảng đa dạng và có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau, dựa trên sự cần thiết và sở thích của bạn.

ASP.NET Core hay là regular ?

Bạn sẽ nghe khá nhiều về phiên bản Core của .NET framework trong những ngày này và điều đó có thể hiểu được! Phiên bản Core tạo ra thay đổi rất lớn trong .NET framework, từ hầu như là dành riêng cho Windows trở thành một framework đa nền tảng dành cho Windows, macOS và vài phiên bản của Linux.

Với bạn là một nhà phát triển ASP.NET thì điều này cũng rất quan trọng, từ khi mà nó trở nên dễ dàng hơn để trang web ASP.NET của bạn có thể được host trên những nền tảng khác ngoài máy chủ Windows, vd: máy chủ Linux.Nhưng mà, như đã nói trước, hướng dẫn này sẽ tập trung vào ASP.NET và cách viết, Microsoft không có dự định để port phần này của ASP.NET qua phiên bản Core.Điều đó về cơ bản có nghĩa là nếu bạn muốn phát triển trang web ASP.NET Web Forms, khi mà bạn sẽ học trong hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng phiên bản bình thường (không phải phiên bản Core) của .NET framework và có khả năng năng bạn sẽ host trang web của bạn trên máy chủ Windows. Với nhiều người thì điều này không thành vấn đề, nhưng bạn vẫn nên chú ý về điều này.

Tổng kết

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ phát triển trang web với ASP.NET Web Forms với phiên bản bình thường của .NET framework. Tiếp tục đọc để bắt đầu!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!