TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~98% done).

Validation:

Validation - Introduction

Kể từ đó web động đầu tiên được tạo ra, validation là một vấn đề quan trọng. Đầu vào từ người dùng trở thành một chủ đề quan trọng và với ngôn ngữ phía server thì không có phương thức chuẩn để xử lý validation. Vì lý do đó, phía client được dùng nhưng như bạn biết thì như vậy không đủ - nó có thể bị bỏ qua hay đơn giản là bị tắt đi. Với ASP.NET, các lập trình viên web cuối cùng cũng có một nhóm các công cụ phục vụ cho validation. Các điều khiển validation trong ASP.NET dựa trên cả phía client và server cho phép việc validation dễ dàng hơn bao giờ hết.

ASP.NET 2.0 là phiên bản mới nhất mà tôi viết cung cấp nhiều validation control cho nhiều mục đích khác nhau. Trong chương sau, chúng tôi sẽ chỉ ra các ví dụ về chúng. Chúng hoạt động theo nhiều cách nhưng chúng cùng đảm bảo là một trường dữ liệu trong form được điền đúng bởi người dùng.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!