TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~98% done).

UserControls:

UserControls - Introduction

Một UserControl là một phần tách biệt, tái sử dụng của một page. Bạn có thể cho vào một phần trang vào UserControl và sau đó dùng lại nó từ nơi khác. Tên, UserControl có thể hơi đặc biệt nhưng thực tế nó giống trang thông dụng với CodeBehind. Một sự khác biệt đáng chú ý là UserControl có thể có trong nhiều page trong khi một page không thể. UserControl có thể giống server control và có thể đưa vào page giống server control.

Một ưu điểm của UserControl là nó có thể cached, dùng chức năng OutputCache trong các chương tiếp theo vì vậy thay vì caching toàn bộ page thì bạn có thể cache chỉ UserControl, vậy nên phần còn lại của page có thể tải lại trong mỗi request.

Một ví dụ của UserControl là một control hiển thị thông tin về người dùng nào đó trong web. Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra UserControl và dùng nó.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!