TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~96% done).

Caching:

Introduction to caching

Một trong những đặc điểm tuyệt vời của ASP.NET là caching. Với các công nghệ khác thì caching luôn cần thêm phần mềm hay là code phức tạp, nhưng với ASP.NET 2.0 thì nó dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể dùng hai loại caching - output caching và standard caching. Loại đầu tiên là dễ nhất nên hãy bắt đầu với nó. Trong các chương tiếp theo chúng ta dùng nhiều dạng OutputCache cũng như là đối tượng ASP.NET Cache.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!