TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~95% done).

Validation:

Validation - RangeValidator

RangeValidator có chức năng mà chính cái tên nó chỉ ra, nó đảm bảo rằng đầu vào nằm trong một khoảng giá trị xác định. Bạn có thể dùng để xác định tính hợp lệ của các số, chuỗi và ngày tháng. Vì chúng ta kiểm tra tính hợp lệ của số ở bài trước nên chúng ta sẽ kiểm tra ngày tháng.

Date:<br />
<asp:TextBox runat="server" id="txtDate" />
<asp:RangeValidator runat="server" id="rngDate" controltovalidate="txtDate" type="Date" minimumvalue="01-01-2006" maximumvalue="31-12-2006" errormessage="Please enter a valid date within 2006!" />
<br /><br />

Định dạng ngày tháng có thể hơi lạ nếu bạn không ở châu Âu, chúng ta dùng dd-mm-yy. Bạn có thể thay đổi nếu nó không phù hợp về định dạng ngày thánh trong máy mà bạn đang làm việc. Bây giờ, thử chạy website và nhập vào ngày tháng trong TextBox. Nó chỉ hợp lệ nếu ngày tháng trong năm 2006. Hãy nhìn vào màn hình sau:

Và một lần nữa, nếu validation phía client không hoạt động thì nó sẽ kiểm tra nhờ CodeBehind như trong RequiredFieldValidator. Nếu bạn bỏ qua phần này thì hãy kiểm tra ở chương đầu tiên!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!