TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~99% done).

The basics:

Hello, world!

Trong gần như tất cả các hướng dẫn lập trình, bạn sẽ luôn tìm thấy ví dụ kinh điển "Hello, world!", và tôi là ai mà lại đi phá vỡ truyền thống đó chứ? Để tôi chỉ cho bạn cách chào (hello) tới thế giới (world) của ASP.NET. Mở file "Default.aspx" (nếu như file đó chưa được mở) bằng việc nháy đúp chuột vào nó ở Soluion Explorer. Trong file này đã chứa sẵ một đống các thẻ HTML, cung như một vài thứ bạn hẳn sẽ chưa nhận ra được, như chỉ dẫn trang (Page directive) ở trên cùng, hoặc thuộc tính "runat" ở trong thẻ "form". Những điều này sẽ được giải thích sau, nhưng giờ, chúng ta muốn thấy những dòng code làm việc.

Đầu tiên, chúng ta sẽ thêm vào một "Label" vào trang. Một "Label" là một thứ đơn giản, vì nó chỉ được dùng để lưu giữ một mẩu văn bản. Thêm vào những dòng code nhìn giống như HTML giữa bộ thẻ <form>:

<asp:Label runat="server" id="HelloWorldLabel"></asp:Label>

Tiếp theo, thêm đoạn mã này vào đâu đó trong trang web, khuyến khích bạn đặt ở dưới chỉ mục trang (Page directive) nằm ở trên cùng.

<%
    HelloWorldLabel.Text = "Hello, world!";
%>

Nếu bạn chưa từng làm việc với ASP.NET trước đây, tôi chắc bạn sẽ thấy một đống thứ khiến bạn băn khoăn, nhưng như tôi đã nói, bây giờ hãy tập trung nhìn vào kết quả trước mắt. Để nhìn trang web thực thi, sử dụng Debug -> Start Without Debugging, hoặc đơn giản là ấn F6. Visual Studio sẽ biên dịch dự án của bạn, và bật lên trang web của bạn trong trình duyệt mặc định của bạn. Trang web sẽ đơn giản có một dòng chữ "Hello, world!" - chúc mứng, bạn vừa mới tạo website ASP.NET của riêng mình! Dưới đây là toàn bộ code:

<%
    HelloWorldLabel.Text = "Hello, world!";
%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
<asp:Label runat="server" id="HelloWorldLabel"></asp:Label>
    </div>
    </form>
</body>
</html>

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!