TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~98% done).

Validation:

Validation - RequiredFieldValidator

RequiredFieldValidator rất đơn giản và hữu dụng. Bạn có thể dùng nó để đảm bảo người dùng nhập đúng giá trị vào TextBox. Thử dùng và thêm RequiredFieldValidator vào trong trang. Chúng ta sẽ thêm một TextBox và một button để gửi form.

<form id="form1" runat="server">
  Your name:<br />
  <asp:TextBox runat="server" id="txtName" />
  <asp:RequiredFieldValidator runat="server" id="reqName" controltovalidate="txtName" errormessage="Please enter your name!" />
  <br /><br />
  <asp:Button runat="server" id="btnSubmitForm" text="Ok" />
</form>

Thực tế, đó là toàn bộ những gì chúng ta cần để kiểm tra phần cơ bản nhất của RequiredFieldValidator. Tôi chắc chắn toàn bộ thuộc tính của các control trở nên dễ hiểu, nên tôi sẽ không đi vào chi tiết. Thử chạy website và nhấn vào nút button. Bạn sẽ thấy một số thứ như sau:

Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ JavaScript, mà hiện nay toàn bộ trình duyệt đều có, thì bạn sẽ thấy rằng page sẽ không gửi ngược lại server - validation thực hiện ở bên client! Đây là một trong những điều tuyệt vời về ASP.NET. Validation chỉ được thực hiện bên server nếu cần! Để xem chúng hoạt động ra sao thì bạn có thể thêm enableclientScript = "false" sang RequiredFieldValidator và thử lại. Bây giờ bạn sẽ thấy trình duyệt gửi lại server nhưng kết quả như nhau - validator hoạt động!

Lúc này, button không làm gì mà chỉ gửi lại cho server nếu page là hợp lệ. Chúng ta sẽ thay đổi bằng cách thêm sự kiện onclick vào:

<asp:Button runat="server" id="btnSubmitForm" text="Ok" onclick="btnSubmitForm_Click" />

Trong tệp CodeBehind thì chúng ta thêm xử lý sự kiện:

protected void btnSubmitForm_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if(Page.IsValid)
  {
    btnSubmitForm.Text = "My form is valid!";
  }
}

Như bạn thấy, chúng ta kiểm tra liệu page có hợp lệ không trước khi làm bất kỳ thứ gì. Điều này rất quan trọng trong trường hợp kiểm tra phía client không có vì một vài lý do nào đó. Một khi phía server kiểm tra hợp lệ thì đó là nhiệm vụ của bạn để đảm bảo rằng không có đoạn mã nào không đúng được chạy nếu bạn không muốn. Như bạn thấy, điều này rất đơn giản - chỉ kiểm tra tham số Page.IsValid. Thử chạy lại web và chú ý chữ trên button nếu bạn gửi form đúng.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!