TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~98% done).

Validation:

Validation - RegularExpressionValidator

RegularExpressionValidator hơi khó hơn để viết vì nó cần nhiều kiến thức về Regular Expression. Tuy nhiên, RegularExpressionValidator là một trong những validator hữu ích nhất vì nó có thể được dùng để kiểm tra tính hợp lệ của bất kỳ chuỗi nào. Nếu bạn không cảm thấy cần học Regular Expression nhưng vẫn muốn dùng validator thì hãy tìm trên internet. Bạn có thể tim thấy nhiều expression trên đó. Đây là một ví dụ mà chúng ta cần 4 số - không gì khác có thể chấp nhận được:

4 digit number:<br />
<asp:TextBox runat="server" id="txtNumber" />
<asp:RegularExpressionValidator runat="server" id="rexNumber" controltovalidate="txtNumber" validationexpression="^[0-9]{4}$" errormessage="Please enter a 4 digit number!" />
<br /><br />

Thuộc tính mới mà chúng ta dùng là validationexpression. Thuộc tính này chỉ đơn giản lưu Regular Expression dùng để kiểm tra tính hợp lệ. Vì Regular Expression nằm ngoài phạm vi bài giảng nên tôi sẽ không giải thích nó. Bạn có thể dùng RegularExpressionValidator cho hầu như toàn bộ mọi thứ từ kiểm tra e-mail cho tới URL.

Thử chuyển sang Design và chọn RegularExpressionValidator trong page. Bây giờ bạn sẽ thấy Properties trong Visual Studio. Thuộc tính ValidationExpression có button gần đó, và nếu bạn nhấn vào đó, bạn sẽ truy nhập vào một số expression mặc định, được cung cấp bởi ASP.NET với nhiều mục đích. Chỉ chọn một trong số đó để dùng trong validator của bạn.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!