TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~99% done).

The basics:

Events

ASP.NET là một phương pháp hướng event để tạo ra ứng dụng web. Với PHP và ASP truyền thống, bạn phải có một file chạy theo từng dòng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Tuy nhiên, ASP.NET rất khác. Tại đây chúng ta có các event, có thể được kích hoạt bởi người dùng theo nhiều cách. Trong ví dụ trước, chúng ta dùng phương thức Page_Load. Thực tế, đó là một event, mà lớp Page gọi khi trang được tải. Chúng ta dùng cùng một kỹ thuật trong ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ thêm vào một vài control cho ví dụ hello word của chúng ta. Để làm cho ví dụ thú vị hơn thì chúng ta sẽ thay "world" bằng cái gì đó được định nghĩa bởi người dùng. Chúng ta thêm vào hai control: Một button và một TextBox.

<form id="form1" runat="server">
<div>
    <asp:Label runat="server" id="HelloWorldLabel"></asp:Label>
    <br /><br />
    <asp:TextBox runat="server" id="TextInput" /> 
    <asp:Button runat="server" id="GreetButton" text="Say Hello!" />
</div>
</form>

Như bạn thấy, chúng ta có hai control mới, nhưng chúng ta không thể làm nhiều hơn lúc này. Bạn có thể chạy ví dụ nếu bạn muốn kiểm tra - nếu bạn nhấn vào button thì trang sẽ được tải. Hãy thay đổi một cách đơn giản. VS là trình soạn thảo WYSIWYG nên nó làm một số thứ đơn giản hơn như tạo ra event.

Nhấn vào nút Design ở phần cuối VS. Bạn sẽ thấy giao diện của trang. Chúng ta thêm vào sự kiện Click của button và nó rất đơn giản - chỉ nháy kép vào GreetButton và bạn sẽ tới CodeBehind trong trang. Như bạn thấy, phương thức mới được thêm vào, gọi là GreetButton_Click. Nếu bạn thấy tệp Default.aspx (bạn cần đi từ Design tới Source), bạn sẽ thấy rằng một thuộc tính được đưa vào Button control, cho thấy phương thức nào gọi khi nhấn vào button. Toàn bộ sẽ xong chỉ với một cú nháy đúp.

Bây giờ hãy đưa vào một đoạn code. Chúng ta muốn dùng đoạn chữ trong TextBoxt và hiển thị lên Label là "Hello, world!". Điều này rất đơn giản và chỉ cần dòng code:

HelloWorldLabel.Text = "Hello, " + TextInput.Text;

Chạy lại (ctrl+F5), và bạn sẽ thấy trang cũ với vài control mới. "Hello, world!" vẫn vậy vì chúng ra thực hiện trong sự kiện Page_Load. Bây giờ, thêm một tên mới vào textbox và nhấn button. Vậy đó, chữ hiển thị thay đổi và chúng ta chỉ dùng event. Chú ý cách chúng ta thêm code nếu người dùng thực hiện tác vụ nào đó. Điều này khác với ASP/PHP cổ điển nhưng bạn sẽ quen với nó và bạn có thể thích nó!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!