TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~98% done).

The basics:

More events

Chương trước đã có onclick event rất dễ nhưng hãy thử tạo ra code để dùng một event. Chúng ta cũng sẽ thêm vào một control mới - DropDownList cho phép người dùng chọn một item từ list. Thêm đoạn code trong Defaut.aspx:

<asp:DropDownList runat="server" id="GreetList" autopostback="true">
    <asp:ListItem value="no one">No one</asp:ListItem>
    <asp:ListItem value="world">World</asp:ListItem>
    <asp:ListItem value="universe">Universe</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>

Control này giống HTML SELECT element. Một thuộc tính mới là autopostback. Bạn sẽ học thêm về postback trong chương tiếp theo nhưng về cơ bản nó cho phép control liên kết với server mỗi khi một item được chọn bởi người dùng. Chúng ta thêm đoạn code:

<asp:DropDownList runat="server" id="GreetList" autopostback="true" onselectedindexchanged="GreetList_SelectedIndexChanged">

Chúng ta dùng event onselectedindexchanged và gán phương thức từ CodeBehind chưa thực sự tồn tại. Bạn có thể chọn bất kỳ tên nào cho phương thức nhưng dùng tên truyền thống với tên của control, gạch dưới và sau đó là tên của event sẽ giúp bạn theo dõi dễ dàng. Chúng ta tạo ra event và thay đổi Default.aspx.cs:

protected void GreetList_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    HelloWorldLabel.Text = "Hello, " + GreetList.SelectedValue;
}

Một lần nữa, chúng ta đơn giản hóa. Chúng ta dùng thuộc tính SelectedValue trong dropdown list, chứa danh sách thuộc tính value của item được chọn. Chạy chương trình và chọn một item trong dropdown list. Một control có nhiều event.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!